ข้อมูลภาพรวมสถิติรายเดือนของปี 2015
 
UIP
Pageviews
Returns
มกราคม 2015
59,645,426
876,183,925
522,277,481
กุมภาพันธ์ 2015
55,956,135 [bullet_down]
848,475,146
500,411,375
มีนาคม 2015
63,850,355 [bullet_up]
1,024,279,672
590,853,428
เมษายน 2015
61,722,228 [bullet_down]
1,008,855,494
567,120,410
พฤษภาคม 2015
63,839,300 [bullet_up]
997,148,676
566,439,082
มิถุนายน 2015
60,292,315 [bullet_down]
932,585,056
527,074,439
กรกฎาคม 2015
60,942,080 [bullet_up]
990,726,750
561,968,729
สิงหาคม 2015
59,358,745 [bullet_down]
972,359,211
564,459,897
กันยายน 2015
57,584,092 [bullet_down]
987,220,939
586,243,463
ตุลาคม 2015
63,967,384 [bullet_up]
1,133,431,346
658,123,148
พฤศจิกายน 2015
58,978,615 [bullet_down]
1,037,292,417
610,033,304
ธันวาคม 2015
59,163,999 [bullet_up]
1,029,047,501
603,769,768